Zaštita na radu

Usluga zaštite na radu uključuje usluge koordinatora I u fazi izrade projekta (izrada plana izvođenja radova i elaborata zaštite na radu) ali i usluge koordinatora II u fazi izvođenja radova (praćenje provedbe propisanih mjera zaštite na radu).
Zakonom je propisana obveza investitoru da imenuje koordinatora zaštite na radu ako u građenju sudjeluje dva ili više izvođača.

Usluge:
– Izrada plana izvođenja radova (koordinator I)
– Izrada elaborata zaštite na radu (koordinator I)
– Izrada plana evakuacije
– Provedba mjera zašite na radu u fazi građenja (koordinator II)