Projektiranje

Usluge projektiranja uključuju izradu kompletne projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju bilo da se radi o projektima niskogradnje ili visokogradnje. U suradnji s našim dugogodišnjim partnerima možemo Vam osigurati da na jednom mjestu dobijete cjelovitu, profesionalnu i pouzdanu uslugu.

Naše usluge projektiranja uključuju:
– izradu idejnih rješenja
– izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata
– ishođenje lokacijske informacije, posebnih uvjeta građenja, potvrda glavnog projekta
– ishođenje lokacijske i građevinske dozvole

PROMETNICE:
Izrada projekatne dokumentacije za rekonstrukcije ili gradnju prometnica, prilaza, priključnih cesta, parkirališnih površina kao i izrada privremenih regulacija prometa.

VISOKOGRADNJA:
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ili gradnju novih građevina stambene ili poslovne namjene.

BENZINSKE POSTAJE:
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ili gradnju novih benzinskih postaja sa pratećim sadržajima.

AUTOPRAONICE:
Izrada projektne dokumentacije za gradnju autopraonica ili samouslužnih autopraonica sa pratećim sadržajima.

PROJEKTI UKLANJANJA:
Izrada projektne dokumentacije za uklanjanje građevina.