Elaborat privremene regulacije prometa – BP Šibenik

Godina 2017
Lokacija Šibenik
Građevina Benzinska postaja
Projekt Privremena regulacija prometa
Razina Elaborat
Funkcija Projektant
Kategorija Prethodno iskustvo